Škola PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Neděle, 05 Září 2010 12:37
Velikost písma:

ŠkolaVýstavba dnešní školy započala na farské zahradě roku 1906 a jejím stavitelem byl  K. Tichý z Kostelce nad Orlicí. Ještě před jejím dokončením dne 6.července 1908 byl stanoven její název: “Jubilejní obecná škola císaře a krále Františka Josefa I.“. Výstavba byla dokončena na podzim roku 1908, náklady na stavbu představovaly 96 150,- K a o její slavnostní otevření se postaral řídící učitel Václav Hlaváček. Na jaře roku 1909 byla založena školní zahrada a 4. července 1909 byla škola vysvěcena farářem Jaroslavem Petrem.

Na vybavení učebními pomůckami přispívala obec a vzniklá nadace. Kromě těchto příspěvků se na chodu školy podíleli i samotní žáci a učitelé. Například roku 1924 pořádali učitelé s dětmi loutková představení a výtěžek 3300,- K věnovali na zakoupení obrazů.
Z dalších událostí je v historických materiálech zaznamenán rok 1922, kdy byly počátkem školního roku 1922/23 odstraněny ze tříd náboženské znaky, na jaře roku 1925 byl opraven dřevěný školní plot a roku 1926 (13.7) na prostranství před školu zavítal prezident osvoboditel T.G. Masaryk.
V roce 1929 postihly celé území republiky kruté mrazy, a proto ve dnech 18.-28.2 bylo ve všech školách zastaveno vyučování. Existuje záznam z 10. února 1929, který dokládá, že toho dne ukazoval školní teploměr -36°C.
Rok 1929 byl také ve znamení Tělocvičného večera k dvacetiletí zdejší školní budovy (23.6.), ve škole byla přepažením jedné místnosti v sousedství bytu řídícího učitele zřízena sborovna a ředitelna.
První schůze  rodičů se uskutečnila roku 1930, dne 30.9. a zúčastnilo se jí 86 osob. O rok později dne 30. září 1931 bylo při Obecné škole v Častolovicích ustaveno první rodičovské sdružení, jehož předsedou se stal úředník státních drah Josef Horák.
V roce 1935 byly ve škole namontovány nové parketové podlahy, rodičovské sdružení darovalo pro školní rozhlas přijímací aparát (9.10.), přičemž vyšší třídy poslouchaly pořad školního rozhlasu vždy v pátek.
O prázdninách před školním rokem 1936/37 byly provedeny ve škole velké opravy. V těchto letech se učitelský sbor skládal z řídícího učitele Aloise Filipa, učitele Jindřicha Dohnala, Emilie Hronešové, M. Velkoborské, Mil. Hladíkové, Boh. Paigrové a učitelky domácích nauk Em. Maršálkové.  Budova se dočkala zvenčí obílení, opravena byla rovněž střecha, do dvou tříd v přízemí dány parkety, vymalována sborovna, všechna okna ošetřena louhem a natřena, kamna zaslána na opravu do továrny v Běchovicích, opraven odtok u školní pumpy a odtok z prádelny, do všech tříd byly zakoupeny obrazy prezidenta Dr. Edvarda Beneše.
V roce 1938 byla nákladem místní školní rady a s přispěním ředitelství továrny Eternitas postavena betonová nádrž na zahradě na zachytávání dešťové vody. V době prázdnin byly opraveny hromosvody, které se dočkaly opravy i během války  - měděné dráty zaměněny železnými a později opět nahrazeny měděnými.
Ve školním roce 1940/41 měla škola 6 tříd a 179 žáků. Všechny třídy byly umístěny ve školní budově. Vyučovalo se též v jedné menší třídě, která bývala školní kuchyní. Vaření se vyučovalo v místnosti v prvním poschodí, kde byla kuchyňská kamna. Ve škole se v těchto letech nepoužívaly učebnice, zakoupen byl promítací přístroj na úzký film. Od roku 1942 je možné na chodbách školy slyšet zvonkové elektrické zařízení.
V listopadu roku 1944 byla z rozhodnutí okresního hejtmana 5.třída a menší místnost proti ní zabrány pro učňovskou školu z Kostelce nad Orlicí. Budova kostelecké učňovské školy byla totiž obsazena vojskem.
Na sklonku II. světové války v lednu 1945 bylo veškeré uhlí na všech školách  okresním hejtmanem zabaveno a vytápění tříd zakázáno. Do května byla škola v Besedě, ve školní budově sídlila posádka německé armády.
Ve školním roce 1945/46 navštěvovali zdejší školu pouze žáci 1. až 5. postupného ročníku. Pro malý počet žactva byla škola výnosem zemské školní rady v Praze přeorganizována na trojtřídku s pěti postupnými ročníky.
V učebně v přízemí byla od 1.září 1946 otevřena mateřská škola s celodenním provozem a stravováním. V těchto letech vrcholila snaha o zřízení měšťanské školy v Častolovicích, okruh obcí měl zahrnovat Velkou a Malou Ledskou, Synkov, Čestice, Olešnici, Hřibiny a Paseky. Při jednání okresní školské komise v Rychnově nad Kněžnou se vyslovila komise proti požadovanému zřízení této školy s odkazem na blízkost měšťanské školy v Kostelci nad Orlicí.
V roce 1948 bylo zavedeno jednotné školství, obecná škola přejmenována na školu národní. Nastaly některé změny - délka vyučovací jednotky 50 minut; přestávky vesměs 10 minutové; ve skupinách se bude vyučovat ručním pracím chlapců a dívek; ručním pracím a tělesné výchově se bude vyučovat ve skupinách odděleně dle pohlaví atd.
Na žádost ředitelství školy poskytlo ministerstvo školství, věd a umění 10 000,- Kč na zakoupení tělocvičného nářadí. Firma Hovorka provedla rekonstrukci elektroinstalace nákladem 50 000,- Kč. Přeložení a opravy se dočkala střecha hlavní školní budovy.
V roce 1949 bylo do školy zakoupeno a instalováno elektrické osvětlení. Nový vzhled získala škola odstraněním drátěného plotu a zbudováním podezdívky z litického kamene. Z vyprávění své babičky vím, že na výstavbě podezdívky se podílel pan Preclík z čp.40. O rok později byla stanovena vyučovací povinnost učitele na 26 hodin týdně.
Roku 1952 proběhla adaptace bývalého panského špýcharu na sokolovnu. Dosavadní tělocvična ve škole byla přeměněna na šatny pro 4 třídy národní a jednu třídu mateřské školy.
Rok 1953 byl ve znamení rozšíření školy na pětitřídní. O tom, že i školství bývá poznamenáno dobou, svědčí zápisy z let 1954/55: “… dětem správně a srozumitelně objasniti dosavadní úspěchy i krásnou perspektivu našeho socialistického budování a přesvědčiti je, že naše republika bude přetvořena v nejkrásnější zemi, která poctivě pracujícím se stane skutečnou vlastí zajišťující plně jejich existenci a uspokojující potřeby všech …“
V roce 1959 byl pro školu zakoupen magnetofon značky Tesla Sonet v ceně 2 640,-Kč. Škola se dočkala signalizačních hodin se zvoněním v ceně přes 2 000,-Kčs. Přesun mateřské školy do zámku umožnil zřízení 1 učebny pro družinu mládeže, která vznikla v letech 1962 - 63.
V hodnotě 45 000,-Kčs byl roku 1963 vybudován chodník před školou. Ve druhém pololetí školního roku 1966 - 67 byly zavedeny volné sudé soboty, v souvislosti s tím se mění míra vyučovací povinnosti pro učitele 1.- 5.ročníku na 24 vyučovacích hodin, u ředitele školy na 15 hodin a u vychovatelky školní družiny na 28 - 32 hodin.
Od 1.září 1968 byl zaveden na školách pětidenní vyučovací týden. Učební úvazky se snížily o 1 hodinu na 14 u ředitele, 23 u učitelů a 27 - 31 u vychovatelek školní družiny. Téhož roku se školní děti dočkaly zavedení jarních prázdnin a zkrácení pololetních prázdnin o dva dny.
V roce 1970 došlo k zavedení dobrovolného dohledu učitelů ve školní jídelně za zvýhodněnou cenu obědů ( o 1,60 Kčs za 1 oběd = 3,15 Kčs ).
Děti se dočkaly dětského karnevalu, který poprvé pořádalo SRPŠ v roce 1971. Nákladem 28.000 Kčs byla provedena generální instalace elektrického osvětlení ve třídách a školní družině. Dále byl od Sokola Častolovice zakoupen nový kotel pro instalaci ústředního topení ve škole (31.289 Kčs). Ve školním roce 1971/72 zakoupila škola nový televizor “Orava“ za 4.300 Kčs, nový rozhlasový přijímač Lyra za 1.500 Kčs a na svou dobu moderní zesilovač, univerzální mycí stroj na podlahy za 6 840 Kčs.
Ve školním roce 1975/1976 proběhla rekonstrukce školy - vodovodu a sociálního zařízení.
Od 1.září 1976 se v 1. ročníku začalo vyučovat podle nového pojetí základní školy. Topenáři zavedli po budově ústřední vytápění.
V roce 1980 byla škola přejmenována z národní na základní školu. Od září téhož zanikla v základní škole 5. třída.
Nová fasáda a zasklený vchod u hlavní školní budovy vznikly roku 1983. Rok 1989 proběhl ve škole bez zásadních změn. Ve školním roce 1993/94 přešla škola na plynové vytápění. Zastupitelstvo obce  Častolovice nechalo vypracovat projekt na přístavbu školy do 9.ročníku a školní jídelny. V roce 1994 byla škola znovu rozšířena o pátý ročník.
Následujícího roku 1995 se 5.května na sále restaurace U lva uskutečnila Školní akademie, byl schválen projekt na přístavbu školy (bez tělocvičny) a v srpnu započala stavba rozšířené školní budovy podle projektu ing. arch. Páva z firmy Akia Hradec Králové. Stavbu prováděla stavební firma KaS Vamberk. V průběhu tohoto roku byly vybudovány základy, terénní úpravy, vznikla štola pro výtah, venkovní a vnitřní zdi suterénu, stropy suterénu, zdi a stropy přízemí, zdi 1.patra. V listopadu na stavbě přibyly stropy 1.patra a podkroví, v prosinci  střecha a hrubá stavba tak byla dokončena.
30. června 1996 dokončila firma KaS stavební práce, v červenci byly opraveny nedodělky, v srpnu proběhly terénní úpravy a stěhování nového nábytku.
Kolaudace přístavby nové školní budovy se uskutečnila dne 7. srpna 1996. Zjištěné  závady se podařilo v termínu do 16.srpna odstranit a škola tak byla řádně zkolaudována.
Slavnostní otevření bezbariérové školy proběhlo 31. srpna 1996. Součástí uvedení školy do provozu byl den otevřených dveří. V nové části je v přízemí a v 1.patře 7 nových tříd, velká jídelna, nad ní zimní zahrada, dva větší a čtyři malé kabinety. V suterénu šatny, kuchyňka pro rodinnou výchovu, dílna s kabinetem a učebna dopravní výchovy. V podkroví je umístěna ve dvou místnostech školní družina, učebna informatiky a dva malé kabinety. O prázdninách roku 1996 byla také plně zrekonstruována a moderně zařízena školní kuchyně. Veškeré práce a zařízení školní kuchyně byly hrazeny z prostředků Obecního úřadu v Častolovicích (1 590 500 Kč).
Ve dnech 20.-25. února 1998 se uskutečnil společný zájezd žáků a učitelů do Paříže, Londýna a Bruselu. Šedesát účastníků zájezdu strávilo jeden den v Paříži, tři dny v Londýně a na zpáteční cestě navštívili belgický Brusel.
Dne 30.května 1999 byla uspořádána Školní akademie a Den otevřených dveří k příležitosti 90.výročí otevření nové školní budovy a odchodu prvních absolventů 9.ročníku Základní školy Častolovice.
Od 1.září 1999 byla ve škole zřízena funkce výchovného poradce. Učebna dílen získala potřebné vybavení a bylo možné zahájit výuku předmětu praktické činnosti. Pro lepší úschovu kol dojíždějících žáků vznikla v bývalém dřevníku kolárna. V tomto roce také 12 žáků z 9. ročníku získalo řidičského oprávnění pro malý motocykl.
V únoru roku 2000 se poprvé uskutečnil lyžařský výcvik v Dolní Malé Úpě, kterého se zúčastnilo 22 žáků. Nové vybavení v hodnotě 20.000,-Kč získal kabinet tělesné výchovy, řemeslníci vyměnili nevyhovující osvětlení ve staré části školy, vymalovali budovu a instalovali bezdrátové připojení k internetu.
Od roku 2001 je ve škole vydáván školní časopis Teenager. V květnu 2002 byla zahájena výstavba dětského dopravního hřiště. Málokdo tehdy tušil, jak se tato skutečnost promítne do života školy a že škola vejde do povědomí celé Evropy coby několikanásobný vítěz mezinárodní dětské dopravní soutěže.
Dne 3. září 2002 rozhodlo obecní zastupitelstvo o zřízení samostatných organizačních složek Základní školy Častolovice, Mateřské školy a Školní jídelny Častolovice. Příspěvkové organizace Mateřská škola Častolovice, Školní jídelna Častolovice k 31.12.2005 zanikají a od 1.1.2006 všechny uvedené subjekty sdružuje jediná příspěvková organizace Základní škola Častolovice.

 PageRank

WebInfo - SEO analýza


Vytvořil a spravuje Daniel Beneš © 2010 - 2015 | Grafika Daniel Beneš & Jiří Václavík © 2010 - 2015
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko